TE1 Terveyden perusteet

Paluu TE1-kurssin sivulle

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristössään
 • tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa
 • tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta
 • tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.
KESKEISET SISÄLLÖT
 • työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työturvallisuus, turvallisuus kotona ja vapaa-aikana, ympäristön terveys
 • seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien sosiaalinen perintö
 • kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat tekijät sekä niihin vaikuttaminen
 • sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen
 • terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen
 • terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja markkinoinnin kriittinen tulkinta
 • terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä